Servicii de sanatate si securitate in munca

 • Organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă la nivelul unităţilor;
 • Elaborarea şi actualizarea anuală a planului de prevenire şi protecţie;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/ posturilor de lucru;
 • Întocmirea şi ţinerea evidenţei registrelor privind accidentele de muncă;
 • Efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Întocmirea tematicilor de instruire pentru fiecare formă de instruire în parte (la angajare, la locul de muncă şi periodică);
 • Întocmirea măsurilor de prim ajutor conform riscurilor identificate la locul de muncă;
 • Testarea personalului pe linie de securitate şi sănătate în muncă la angajare şi periodic;
 • Organizare şi asigurarea funcţionării Comitetului de Securitate si Sănătate în Muncă;
 • Dotarea cu afişe, acte normative, fişe individuale de instruire, broşuri, etc. necesare în procesul de instruire;
 • Verificarea şi autorizarea internă a angajaţilor pe meserii;
 • Întocmirea Listei interne de acordare a echipamentului individual de protecţie;
 • Întocmirea fişei postului cu atribuţiile şi răspunderile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzător funcţiilor exercitate;
 • Sesizarea în scris a angajatorului asupra unor deficienţe ale echipamentelor de muncă (lipsa sau nefuncţionarea aparaturii de măsură şi control, a dispozitivelor de protecţie, etc.) care pot genera accidente de muncă sau boli profesionale;
 • Sesizarea în scris angajatorului asupra unor riscuri care pot genera accidente de muncă cu urmări grave, constatate cu prilejul prestării serviciilor;
 • Comunicarea în timp util a oricărei modificări legislative apărute în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • La controalele efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă asigurăm prezenţa şi dăm toate relaţiile cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă din cadrul firmei;
 • Răspundem la sesizările efectuate de către ITM societăţilor comerciale, unităţilor, întreprinderilor etc.;
 • Rezolvăm cu promptitudine problemele sesizate de către ITM.